AANVAARDING WEBSITEVOORWAARDEN

Op de inhoud en het gebruik van deze site zijn deze Websitevoorwaarden van toepassing.
Genders Automatiseringen B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor genders.nl en de informatie daarop
alsmede deze Websitevoorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te
vervangen. Alle wijzigingen van deze Websitevoorwaarden zullen op deze pagina van genders.nl
worden geplaatst.

Bezoek deze pagina van genders.nl daarom regelmatig voor eventuele aanpassingen of wijzigingen van deze websitevoorwaarden. Het (verdere) gebruik van genders.nl houdt aanvaarding van deze Websitevoorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan in. Bezoek genders.nl niet verder, indien u niet akkoord bent met deze Websitevoorwaarden.
 

PRIVACYREGLEMENT
Om genders.nl te kunnen afstemmen op de informatiebehoefte en het zoekgedrag van de bezoekers, worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Geen van deze gegevens worden opgeslagen op een manier die tot personen te herleiden is. Dergelijke informatie wordt verzameld door het gebruik van een ‘cookie’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een
minder goede of geen werking voor bepaalde actieve gedeelten van deze website.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Wij geven u daarbij de volgende garanties:
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op deze Websitevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen verband houdende met deze Websitevoorwaarden en/of het gebruik van genders.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Maastricht.

Genders Automatiseringen B.V.
Op de Heugden 4
6371 XM Landgraaf
WEBSITES VAN DERDEN
Op deze website staan hyperlinks naar andere websites. Deze websitevoorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden die via deze website worden bezocht. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Genders Automatiseringen B.V. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.
UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Genders Automatiseringen B.V. spant zich in de informatie op genders.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk
samen te stellen en te onderhouden. De informatie op genders.nl dient niet te worden beschouwd als een advies. Het gebruik van de informatie op genders.nl en eventuele beslissingen die u op basis van die informatie neemt, is voor uw eigen verantwoordelijkheid. Genders Automatiseringen B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, ontstaan ten gevolge van het gebruik van (adviezen van) deze website, of de (on)bereikbaarheid van deze website, uit.
INFORMATIE OP GENDERS.NL
De informatie op genders.nl kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De informatie op genders.nl is bedoeld ter algemene informatie. Vermenigvuldiging en verspreiding van de informatie op genders.nl is alleen toegestaan in ongewijzigde vorm en alleen voor niet-commercieel gebruik met vermelding van de oorspronkelijke bron en de naam genders.nl.

Alle intellectuele (eigendoms)rechten (waaronder in ieder geval begrepen alle auteursrechten, octrooien, merkrechten en databankrechten) met betrekking tot alle informatie, inhoud, gegevens, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes, software, productnamen, bedrijfsnamen, merken, logo’s en handelsnamen op genders.nl (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Inhoud”) en de manier waarop de Inhoud wordt gepresenteerd of verschijnt (met inbegrip van de vormgeving van genders.nl en andere visuele elementen) en alle informatie die daarmee verband houdt, behoren toe aan Genders Automatiseringen B.V., haar opdrachtgever(s) of haar licentiegever(s).
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.
Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
Genders Automatiseringen - Begrijpt Uw Business

©1993 - 2022 Genders Automatiseringen B.V.