Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap Genders Automatiseringen B.V.

artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• gebruiker: de besloten vennootschap Genders Automatiseringen B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Landgraaf, aan het adres Op de Heugden 4;
• wederpartij: iedere partij waarmee gebruiker overeenkomsten sluit, dan wel aan wie offertes worden uitgebracht;
• hardware: alle door gebruiker geleverde of te leveren computers en/of componenten en/of randapparatuur;
• software: alle door gebruiker geleverde of te leveren programma’s en/of bestanden;
• standaardsoftware: software welke door gebruiker wordt ingekocht van derden en welke wordt doorverkocht, zonder dat daarin wijzigingen zijn
aangebracht, waaronder mede wordt begrepen het weghalen dan wel toevoegen van onderdelen van de software;
• maatwerksoftware: software welke door gebruiker is gebouwd, ongeacht of dat op eigen initiatief of op verzoek is gedaan, en ongeacht of de
wederpartij hierin wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen hebben uitgevoerd, dan wel door derden hebben latenuitvoeren;
• dienstverlening: advisering, ondersteuning en opleiding in netwerksystemen, hard- en softwaresystemen,
alsmede het verschaffen van internetoplossingen en consultancy en advisering in administratieve processen en management.

artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een wederpartij, tenzij van deze voorwaarden door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken
2. Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van gebruiker binden haar alleen wanneer deze schriftelijk door gebruiker zijn
bevestigd.

artikel 3 – Offertes
1. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Overeenkomsten komen pas tot stand wanneer de aanvaarding van een offerte door de wederpartij binnen 14 dagen of 10 werkdagen daar op
volgend door gebruiker is bevestigd.
3. Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of
afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer
4. Indien wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze
voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling c.q. aanvragen daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid
van handelen heeft verloren of deze is beperkt, dan wel indien aan ons is gebleken dat wederpartij onvoldoende kredietwaardig is, zulks te onzer
beoordeling, heeft gebruiker het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel als ontbonden te beschouwen, zonder
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd ons recht de door ons geleden schade van wederpartij te
vorderen. Alsdan is gebruiker gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij wederpartij terug te doen halen.
5. Indien gebruiker door welke omstandigheid dan ook gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is gebruiker gerechtigd de geleverde
goederen c.q. verrichte dienstverlening afzonderlijk en tussentijds te factureren en is wederpartij gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een
afzonderlijke overeenkomst.

artikel 4 - Prijzen en prijsverhoging
1 -De door gebruiker opgegeven prijzen zijn voor naastondernemers exclusief omzetbelasting, verpakking, emballage, verzending,
vervoersdocumenten, montage/installatie, keuring, verzekering en door de overheid op te leggen toeslagen hoegenaamd ook.
- De door gebruiker opgegeven prijzen zijn voor particuliere klanten exclusief omzetbelasting, verpakking, emballage, verzending,
vervoersdocumenten, montage/installatie, keuring, verzekering en door de overheid op te leggen toeslagen hoegenaamd ook
Voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk kortingen zijn overeengekomen gelden deze alleen over de nettoprijs.
2. Indien gebruiker met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in geval van
kostprijsverhoging. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden; niettemin dient
de wederpartij de reeds door gebruiker in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden.

artikel 5 - Levering en levertijd
1. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze
volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat
geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
2. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn derhalve geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Gebruiker is nimmer schadevergoeding verschuldigd wegens schade veroorzaakt door overschrijding van de levertijd.
3. Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien
de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
4. Wanneer te leveren zaken op verzoek van de wederpartij worden verzonden, ligt het risico van de verzending bij de wederpartij. Op verzoek van de
wederpartij is gebruiker evenwel bereid de verzending op gebruikelijke wijze te verzekeren, doch de kosten van deze verzekering komen geheel voor
rekening van de wederpartij.

artikel 6 - Wijzigingen in de te leveren zaken
Gebruiker is gerechtigd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van hetgeen in de overeenkomst is omschreven: • wijzigingen in de te
leveren zaak zelf en/of de verpakking, indien dit vereist is om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften; • geringe wijzigingen in de te
leveren zaak zelf en/of de verpakking die een verbetering betekenen.

artikel 7 - Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van gebruiker op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: • indien na het sluiten van de overeenkomst
aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal
voldoen; • indien gebruiker de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze
zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten,
dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst
bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of
onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst
te ontbinden.

artikel 8 - Gebreken; klachttermijnen
1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te
gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
a) of de juiste zaken zijn geleverd;
b) of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
c) of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor
een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze schriftelijk aan gebruiker te melden:
a) ten aanzien van standaardsoftware/hardware binnen de door de fabrikant in de garantievoorwaarden opgegeven termijn;
b) ten aanzien van maatwerksoftware binnen 8 dagen na aflevering.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij schriftelijk aan gebruiker te melden:
a) ten aanzien van standaardsoftware/hardware binnen de door de fabrikant in de garantievoorwaarden opgegeven termijn;
b) ten aanzien van maatwerksoftware binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering.
4. Klachten met betrekking tot de door gebruiker verstrekte dienstverlening dienen binnen 8 dagen na de verleende dienst schriftelijk aan gebruiker
kenbaar te worden gemaakt.
5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na
voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.

artikel 9 - Garantie “standaardsoftware”en Hardware
1. Ten aanzien van standaardsoftware/hardware hanteert gebruiker de door de fabrikant opgegeven garantievoorwaarden en is haar aansprakelijkheid
ook dienovereenkomstig beperkt.
2. De garantie vervalt indien de wederpartij zijn betalingsverplichting(en) niet nakomt.

artikel 10 - Garantie “maatwerksoftware”
1. Ten aanzien van maatwerksoftware zal na oplevering door gebruiker een testperiode van maximaal 2 maanden ingaan, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Gedurende deze testperiode zal gebruiker alle werkzaamheden verrichten om eventuele gebreken in de software te herstellen.
2. Na het verstrijken van de testperiode dan wel de in gebruik name van de software door de wederpartij vindt automatisch acceptatie van de software
plaats. Na acceptatie van de software gaat een garantie termijn in van 3 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Gedurende de garantieperiode zal gebruiker alle in redelijkheid te verlangen werkzaamheden verrichten om de geconstateerde gebreken in de
software kosteloos herstellen. Gebruiker kan er voor kiezen om de software te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts
recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
4. Maatwerksoftware wordt ontwikkeld op basis van gegevens (functionele specificaties) die door wederpartij zijn verstrekt. Gebruiker is nimmer
aansprakelijk voor enige afwijking of fout die door het wel of niet verstrekken van functionele specificaties door wederpartij is ontstaan.
5. De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling, een en ander ter beoordeling aan gebruiker. Onder onjuiste
behandeling wordt in ieder geval verstaan: het (doen) wijzigen van software door de wederpartij, dan wel door derden;. het (doen) wijzigen van de
inrichting van de omgeving van de software door de wederpartij dan wel door derden; het toepassen van de software afwijkend dan waarvoor deze
bedoeld is; het in afwijking van de voorschriften van gebruiker behandelen of gebruiken van de software
6. De garantie vervalt indien de wederpartij wijzigingen in de software aanbrengt dan wel door derden laat aanbrengen en indien de wederpartij zijn
betalingsverplichting(en) niet nakomt.

artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, dan wel voor schade geleden door derden.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor kosten of schade veroorzaakt door haar geleverde zaken, dienstverlening, dan wel door haar ingeschakelde
derden uitgevoerde werkzaamheden, door te late of verkeerde levering, dan wel doordat de kwaliteit van de geleverde zaken niet voldoende was; met
name is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade aan bestanden, programma's en netwerken bij de normale uitvoering van de werkzaamheden,
behoudens haar wettelijke productaansprakelijkheid.
3. Gebruiker, noch haar werknemers, noch door gebruiker ingeschakelde derden zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt bij het bouwen, dan wel
installeren van de software, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
4. In geval gebruiker toch, bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van een bevoegde rechter voor enigerlei uit de onderhavige overeenkomst
voortvloeiende schade aansprakelijk mocht worden geacht, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane
uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot
uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst.

artikel 12 - Overmacht
1. Onder overmacht worden verstaan al die omstandigheden en/of situaties waarin de nakoming van de verbintenis voor gebruiker onredelijk
bezwarend is.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming
van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te
ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige
waarde heeft.

artikel 13 - Uitvoering van werkzaamheden
1. De werktijden van het personeel van gebruiker en eventuele derden zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij wederpartij geldende
werktijden, voorzover deze zijn gelegen tussen 8.30 en 17.00 uur, zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen niet meegerekend.
2. Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de
plaats waar, en werktijd waarop, de werkzaamheden verricht worden, steeds door gebruiker bepaald.
3. Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in lid 2 genoemde plaats steeds door wederpartij worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door
gebruiker wordt bepaald.

artikel 14 - Medewerking wederpartij
1. Wederpartij zal gebruiker steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke gebruiker nuttig of noodzakelijk acht teneinde
de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
2. De wederpartij is verantwoordelijk voor de eigen productkeuze en de geschiktheid van het product voor de doeleinden, die hij ermee voor ogen
heeft.
3. Wederpartij draagt er zorg voor dat de ruimte waar gebruiker haar werkzaamheden ten behoeve van wederpartij dienen te verrichten, waar de
controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de geleverde zaken, waarop garantieverplichtingen betrekking stellen eisen van
temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen, en dat deze vereisten bij voortduring in stand
worden gehouden.
4. Alle door gebruiker te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig en/of ondeugdelijk nakomen door wederpartij van de in dit artikel genoemde
verplichtingen, komen voor rekening van wederpartij.

artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud
1. De door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker
gesloten (koop)overeenkomsten is nagekomen: de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
• de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de (koop)overeenkomst(en) door gebruiker verrichte of te verrichten diensten;
• eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) (koop)overeenkomst(en).
2. Ten aanzien van door gebruiker afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, is het de wederpartij uitdrukkelijk
verboden deze zaken aan derden door te verkopen dan wel ter beschikking te stellen. Ook is het de wederpartij uitdrukkelijk verboden deze zaken te
verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is gebruiker gerechtigd afgeleverde
zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of
weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem
verschuldigde per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht gebruiker zo
snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van gebruiker: de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; alle aanspraken van
wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan gebruiker op de manier die wordt
voorgeschreven in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek;
• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van gebruiker;
• op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die gebruiker ter bescherming van haar eigendomsrecht met
betrekking                  tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

artikel 16 - Intellectuele eigendom
1. De intellectuele eigendom van geleverde zaken, waaronder met name wordt verstaan maatwerksoftware, alsmede beschrijvingen en andere
geschriften op papier dan wel op elektronische gegevensdragers blijft bij gebruiker en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
gebruiker op generlei wijze worden vermenigvuldigd of aan derden ter inzage worden gegeven. Bij overtreding verbeurt de wederpartij aan gebruiker
een boete van € 5000,00 per overtreding, alsmede een boete van € 500,00 voor elke dag dat de wederpartij in overtreding is, onverminderd het recht
van gebruiker om een aanvullende schadevergoeding te eisen.
2. In afwijking van lid 1 is er sprake van een gedeeld intellectueel eigendom tussen gebruiker en wederpartij, indien maatwerksoftware is ontwikkeld
aan de hand van de functionele specificaties van gebruiker of wederpartij, waarbij wederpartij een bron code en een gecompileerde versie ontvangt.
3. gebruiker verleent voor maatwerksoftware aan de wederpartij een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van alle
auteursrechtelijk beschermde werken, zoals materialen, programmatuur
en documentatie die gebruiker heeft gebruikt in de software en die zij heeft gebruikt bij het tot stand brengen van de programmatuur. Het
gebruiksrecht op voornoemde werken is beperkt tot het gebruik binnen en ten behoeve van de geleverde software.
4. Het aanbrengen van wijzigingen in de door gebruiker aan de wederpartij geleverde zaken, waaronder met name wordt verstaan maatwerksoftware,
is uitdrukkelijk verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.
5. Het is de wederpartij niet toegestaan de om (delen van) de geleverde software over te dragen aan derden, behoudens met de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van gebruiker.

artikel 17 - Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere
bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie. Bij overtreding verbeurt de overtredende partij aan de andere partij een boete van € 5000,00 per overtreding, alsmede een boete van €
500,00 voor elke dag dat de overtredende partij in overtreding is, onverminderd het recht van de andere partij om een aanvullende schadevergoeding
te eisen.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de
bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij
niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

artikel 18 - Betaling
1.Betaling dient per omgaande te geschieden, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, door
overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door gebruiker op de factuur, hetzij op enige andere wijze kenbaar gemaakt bank- of
girorekeningnummer ten name van de Genders Automatiseringen B.V. te Heerlen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de
wederpartij in verzuim en is hij vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per (gedeelte
van een) maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van hem onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, hoegenaamd ook, tenzij het eerste lid van artikel 4 van toepassing is.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede
plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Gebruiker is altijd gerechtigd van wederpartij meer zekerheid te vragen voor de nakoming van haar verplichtingen, alvorens tot levering over te
gaan of voort te gaan met leveren. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van wederpartij om de verlangde zekerheid te
stellen, geeft gebruiker het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het rechten op vergoeding van onkosten,
bedrijfsschade en winstderving.
6. Gebruiker behoudt zich het recht voor om, indien zij dit noodzakelijk acht, vooraf betaling te verlangen van leveringen van zaken of te verrichten
diensten, dan wel om contante betaling bij aflevering te verlangen. Bij advisering of het verrichten van diensten vindt bij opdracht facturering plaats
van 50% van de totale opdrachtsom. Het restant wordt gefactureerd bij oplevering.

artikel 19 - Incassokosten
1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging
van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd een bedrag aan buitengerechtelijke
incassokosten ter grootte van 15% van het verschuldigde bedrag. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De wederpartij is jegens gebruiker de door haar gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, indien gebruiker en de wederpartij met betrekking tot
een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in de
kracht van gewijsde gaat, waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

artikel 20 - Wijziging van de voorwaarden
Gebruiker is bevoegd, na schriftelijke toestemming van wederpartij, wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in
werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Gebruiker zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen
tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra wederpartij haar toestemming heeft verleend.

artikel 21 - Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

artikel 22 - Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en gebruiker, in geval de
rechtbank of het kantongerecht bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Maastricht of het kantongerecht te Heerlen. Gebruiker blijft echter
bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden
Genders Automatiseringen - Begrijpt Uw Business

©1993 - 2022 Genders Automatiseringen B.V.